Image

Блог публикации

Инвестициите в климатични иновации

Инвестирането в климатични иновации е една от темите в разработвания от нас "Innovating for Climate Change & Sustainability Toolkit" по Проект "Collective Innovation to Fight Climate Change"

Пазарната стойност на загубите, които ще се реализират, в случай, че затоплянето на климата е по-високо от прогнозното (до 1,5°C), примерно с 5°C ще нарасне с повече от 200%. Социално-икономическите въздействия от изменението на климата и екстремното време ще се усети във всички индустриални сектори. В същото време изследванията показват, че всеки инвестиран в адаптиране към климата долар ще генерира от 2 до 10 USD нетна икономическа полза.


Интелигентен град 4.0

През м. март 2021 г., преди повече от година, изследователите от ESI ThoughtLab публикуваха резултати от проучването си Smart City Solutions for a Riskier World. Именно тези резултати  ние използвахме за нуждите на проект Skills4Cities, чиято основна цел е да предложи нов модел за надграждане на компетенциите, необхдими в управлението на проекти за интелигентни градове. Проучването ни даде солидни данни и отговори на въпроса, как и кои градове чрез дигитална трансформация стават "Интелигентни градове 4.0". Направено от сериозен екип от 30 икономисти и експерти на базата на анкета с 167 градски лидери от 82 страни, проучването ни информира и ни даде оценка за въздействието на технологичните, икономическите и демографските промени върху градовете.


Клъстер София град на знанието на шест години

Димитър Христов - Председател на УС на Клъстер София град на знанието

Този месец (декември 2022 г.) Клъстер София град на знанието навършва шест години от създаването си. На 25.10.2016 г. 25 юридически лица, в т.ч. фирми, научни институти и университет подписаха договор за създаване на консорциум по ЗЗД с цел реализиране на проект за превръщане на София в град на знанието. Малко по-късно, на 19.12.2016 г., се взе решение този консорциум да бъде пререгистриран като сдружение по ЗЮЛНЦ. Днес клъстерът наброява над 60 члена, успешно продължава да преследва целите, за които е създаден, и с право отбелязва своя рожден ден.


Проекти за битка с климатичните промени

Двама от членовете на клъстера Клуб за управление на знания, иновации и стратегии (КУЗИС) и Фондация Евро-перспективи реализират проекти пряко произтичащи от 2030 Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) на ООН.

И двата проекта са свързани с ролята и положителното въздействие, което може да играе бизнеса, предприемачеството и образованието в битката с климатичните промени и за запазване на биоразнообразието.

През последните 50 години светът се трансформира от взрив на световната търговия, потребление, нарастване на населението и масова урбанизация.


Последни новини

© 2023 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image