Image

Блог публикации

Цифров образователен пакет по проект Дегребе

Клъстер София град на знанието съвместно с партньорски организации от пет европейски държави изпълнява проект DegrebeВ напреднала фаза е подготвката на Цифров образователен пакет (Digital Educational Package - DEP) за обучители и стажанти (студенти, млади служители) от селскостопанския сектор. В пакета са включени следните елементи:


Какво ново от проект XD Media

Преди един месец, водени от University of DEUSTO завършихме един от очакваните резултати по Project XD Media Hub, а именно Competence Self-assessment Tool (Инструмент за самооценка на компетенциите).

Това е въпросник, с който предприемачи и мениджъри, работещи в медийните и творческите индустрии, могат да измерват и оптимизират набора си от умения и знания. Всеки, който има търпението да отговори на този около 15 минутен тест, ще получи количествена оценка на необходимите знания и умения за работа и/или за правене на бизнес в тези индустрии.


Компетентностна рамка по Digiskill - Retail

Време е да споделим някои резултати от изпълнението на Проект Digiskill - Retail, в който Клъстер София град на знанието участва съвместно с организации от ЕС.  Водещ партньор в този проект е Central Office for Vocational Training in Retail eV.  Проекът стартира през м. септември 2022 г. и ще приключи през м. август на 2024 г.  Цели се разработване на инструментариум за справяне с предизвикателствата на цифровата трансформация в търговията на дребно

По-конкретно в процес на разработка са специфични учебни единици и електронни модули за професионално обучение, които да бъдат ползвани за подобряване на дигиталните компетенции и умения на обучаващите се служители и техните обучители в търговията на дребно (digicompEDU).


Новини от Проект Degrebe

След стартирането на проект Green Skills for Better Employability (DEGREBE), което на практика се случи в началото на 2022 г. вече са налице някои интересни резултати, постигнати от партньорите по проекта. Да припомним, че целта на проектът беше да се разработи иновативен и дигитален образователен пакет за обучаемите от поколение Z и техните обучители.

Първият резултат е визуализиран онлайн разказ, който студентите и младите специалисти да ползват като база за последващ разказ вече от тяхно име и по свой начин, навлизайки в концепцията за зелени и трансверсални умения. Вторият резултат е Наръчник за обучение на обучители, който да им бъде в помощ при прилагане на метода на  игровизация в процеса на преподаване.


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.