Image

Блог публикации

Клопките в стратегиите за интелигентни градове

Димитър Христов - Клъстер София град на знанието

Все повече градове по света си поставят задачата да се превърнат в „интелигентни градове". Добре помним периода, когато започна т.н. „световно движение“ за електронно правителство? Бяха създадени много интелигентни неща и се постигнаха значителни успехи в доста държави и много градове, но рекапитулацията към днешна дата показва, че в повечето случаи потребностите на гражданите и на бизнеса не са задоволени по най-добрия начин. Един по-внимателен преглед на техните стратегии и начина на действие разкрива, че повечето от тях повтарят грешките, допуснати при първата вълна на електронно управление.


Политика и практически действия за превръщане на София в град на знанието

Димитър Христов

Реализирането на всяка политика на ниво град изисква сериозни знания, умения и способности от страна на лидерите и екипите им да осигуряват включване и участие на хората, за които тази политика е предназначена. Мнението на гражданите за София е важно, но още по-важно е самите граждани да имат достатъчно информация и знания за причините и следствията от предлаганите от тях решения за града. Необходим е „подход на знанието“ в управлението на града, който поставя нетрадиционни изисквания към градските власти:


Интелигентни градове: Възвръщаемост на инвестициията?

Екип на Клъстер София град на знанието

Представяме в резюме най-новия доклад, публикуван от SmartCitiesWorld (www.smartcitiesworld.net). SmartCitiesWorld е платформа, която е централизиран източник на информация за инфраструктурата, необходима за създаването на интелигентните градове - днес и за в бъдеще.В доклада се разглеждат тенденциите при интелигентните градове на база на собствени проучвания на световния опит и на съществуващите добри практики и реални казуси. 


Интелигентно финансиране на интелигентни градове

Димитър Христов - Клъстер София град на знанието

София се нуждае от иновативни подходи по отношение на бизнес моделите и източниците на финансиране. Цифровата трансформация се случва във всички отрасли, но това не е достатъчно забележимо във финансовия сектор. Вниманието е насочено предимно върху интелигентните инфраструктури, интелигентните услуги и цифровата свързаност, но въпросите свързани с финансирането са все още на традиционно ниво.


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.