Image

Всички новини

Ролята на креативните индустрии за икономическото развитие

Евгений Иванов, Председател на УС на Сдружение за регионално социално и икономическо развитие

Креативните индустрии, наричани още културни и творчески индустрии, са базирани на творческия талант на техните автори и намират широко пазарно приложение. Тук влизат архитектурата, визуалните и изпълнителските изкуства, дизайна, занаятите, издателската дейност, компютърните игри, модата, музиката, радиото и телевизията, рекамата, филмите и видеопроизводството, както и фотографията.


Покана за Годишно Общо събрание на КСГЗ на 7 юни 2023 г.

Управителния съвет на „КЛЪСТЕР СОФИЯ ГРАД НА ЗНАНИЕТО“ (КСГЗ), с код по БУЛСТАТ 177131294, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, п. к. 1000, ул. „Цар Калоян“ № 8,ет. 3, на основание на чл.20 от Устава свиква Отчетно-изборно Общо събрание, което ще се проведе  на 07.06.2023 г. от 11:00 ч. в гр. София, на адрес: ул. "Цар Калоян" № 8, ет. 4, със следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на годишен отчет за дейността на сдружение КСГЗ за 2022 г.
  2. Приемане на ГФО на сдружение КСГЗ за 2022 г.

Покана за конференция в Лондон - Racing to Net Zero

Клъстер София град на знанието ви кани на международната конференция „FIGHT CLIMATE CHANGE – Racing to Net Zero“, която ще се проведе на 15 юни 2023 г. в London School of Economics. Тази конференция се организира в рамките на проект Collective Innovation to Fight Climate Change, в който проект активно участва Клуб по управление на знания, иновации и стратегии - член на клъстера.

Освен с интересните гости и панелисти по време на конференцията участниците ще се запознят и с постиженията на този проект. Събитието се фокусира върху ролята на бизнеса и иновациите в битката с климатичните промени.


Фокус група в София по дигитални умения в търовията на дребно

В рамките на проекта Digiskill-retail Клъстер София град на знанието проведе на 25 април фокус група с участието на обучители, преподаватели от образователни институции и учители от професионални училища и HR мениджъри от компании за търговия на дребно с цел да бъдат обсъдени и валидирани резултатите от казусите, генерирани малко по-рано като база за разработването на Компетентностна рамка за дигитални умения в търгвията на дребно. Тази рамка е предназначена да задоволи потребностите на бизнеса, образованието и обучението в сектора на търговията на дребно.


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image