Image

За клъстера

Документи

Документи

Учредителен протокол

Протокол от учредителното събрание на клъстера от 19.12.2016 година.

Устав на клъстера

Уставът урежда създаването, организацията и дейността на юридическо лице с нестопанска цел. Акт. версия от 14.03.2018 г.

Вътрешен правилник

Вътрешен правилник за дейността на Клъстер София град на знанието, приет от ОС на 14.03.2018 г.

Маркетингова стратегия

Маркетингова стратегия за превръщане на София в интелигентен град за периода 2019-2025 г., разработена с финансовата помощ на ОПИК.

Пазарно проучване

Пазарно проучване за навлизане на нови пазари, разработено с финансовата помощ на ОПИК.


© 2021 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image