Image

Блог публикации

Отзвук от интервюта с преподаватели

Отзвук от интервюта с преподаватели

Проектът Digiskill-retail, който Клъстер София град на знанието изпълнява съвместно с Central Office for Vocational Training in Retail eV (Германия), BCS Koolitus AS (Естония) и IDEC (Гърция), подготвя учебни материали и курсове за повишаване на цифровите компетенции и умения на работещите в сектора на търговията на дребно. Разработват се материали в подкрепа на обучителите в този сектор. 

В тази връзка проведохме интервюта с група преподаватели от училища и центрове за професионално обучение. Ето няколко избрани въпроси и отговори, които ще представляват интерес за работещите в тази област.

  • КАКВА Е РОЛЯТА НА ЦИФРОВАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ЗНАНИЯ ?

Този въпрос е важен само за конкретни групи обучаеми и индивидуални сесии за компании в търговията на дребно. В повечето случаи информацията се предоставя от тях и ние използваме различни бази данни на национално и глобално ниво – най-вече използваме законодателните документи, изискванията и преподаваме на нашите обучаеми къде и как да търсят тази информация, включително съкращения, здравословни разпоредби, ограничения и други важни аспекти, за да повишат осведомеността и да ги научат какво съществува и какво се е променило през последните няколко години.

  • КАК РАЗВИВАТЕ УМЕНИЯТА НА ВАШИТЕ ОБУЧАЕМИ ДА АНАЛИЗИРАТ ДАННИ?

Използваме предимно казуси, задачи за търсене, браузъри и големи данни, на базата на които се извършва анализиране и извличане на необходимата информация. Оценката и справката с източниците на информация също е важен аспект. Основният акцент обикновено е върху вида на информацията, източниците и инструментите, които се използват.

  • КАКВИ ЦИФРОВИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗПОЛЗВАТЕ ЗА ОБМЕН НА ИНФОРАЦИЯ С ОБУЧАЕМИТЕ? 

Основно използваме Moodle за преподаване, комуникация, оценяване, изпълнение на задачи и задания към нашите обучаеми. В допълнение, използваме и Google Drive и други продукти за създаване на презентации, материали, YouTube за видеоклипове, Google документи и MS Office за документи и резултати по време на класове.

  • КАКВИ КОМУНКАЦИОННИ КАНАЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В ЕДНА КОМПАНИЯ?

Разчита се най-вече на Moodle. Освен това имаме групи във Viber, чат и разговори от Google Meet, MS Teams, Zoom. Компаниите често използват популярните  платформи като MS Teams, Google classroom и други. Има голямо разнообразие от инструменти. Общото правило е да се използва комбинация от всички тях, тъй като не сме в състояние да намерим едно единствено холистично решение с всички функции и цели за запазване на данни и документи, комуникация, оценяване, преподаване и т.н. Имейлите са най-предпочитаният канал за изпращане на въпроси и нужда от разяснения и допълнителни инструкции. Дефинирали сме правила за използване на социални медии и приложения като Viber за използване извън час.

  • КАКВИ МЕТОДИ И ПЛАТФОРМИ ЗА КРЕАТИВНОСТ И ОБМЯНА НА ИДЕИ С ОБУЧАЕМИТЕ ПРИЛАГАТЕ?

Използваме най-вече всички продукти на Google, Miro, облаци от думи, онлайн гласуване за дискусии. Повечето от нашите ученици се нуждаят от съзнателно обяснение и обучение как да използват MS Word и Excel за по-сложни функции и задачи. Те са запознати с основните функции

  • КАКВИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ В ЕДНА КОМПАНИЯ ИЗПОЛЗВАТЕ?

Използваме предимно националните онлайн анализи, отчети и доклади и спраките и отчетите на НСИ. Много често търговците на дребно предоставят тази информация и ни молят да научим учениците как да я използват и прилагат. Процесите се преподават с фокус върху типа бизнес и индустрията – не можем да го обобщим, тъй като е много различно в различните бизнеси, например логистиката, доставката и производството в хранително-вкусовата промишленост. Зависи също и от типа и видовете стоки, които се продават в търговската мрежа. Поради тази причина ползваме колеги със специфични знания и опит.

  • КАКВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА УМЕНИЯТА НА СТАЖАНТИТЕ ИЗПОЛЗВАТЕ?

Отново много зависи от бизнеса и вида на стоките, които се продават – домакинство, храна, дрехи, уреди и т.н. Основният фокус е да ги научим какво да търсят, очакват и трансверсални умения като емоционална интелигентност, комуникация по уважителен начин, представяне, вътрешна комуникация с ръководители, мениджъри, собственици. Основният аспект са видът и размерът на бизнеса, както и дефинициите на целевите групи и ги молим да търсят етнографска и демографска информация, за да разберат по-добре клиентите. В тези случаи ние повишаваме осведомеността за поколенията и различията там, тяхното поведение, нужди, отношение и т.н. В някои случаи те трябва да научат за графичния дизайн, външния вид и усещането на стоките и рекламните техники.

  • ПРЕПОДАВАТЕ ЛИ ДИГИТАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ В ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ?

Това е много популярен и отделен курс. Аспектите, които преподаваме в другите класове, са свързани с видовете електронна търговия, техники и информация за това как да търсите продукти и как да извличате информация. Най-вече как да използвате онлайн методи за плащане и защита, вградени функции и съществуващи платформи в България.

  • КОИ УМЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ СА ПОДХОДЯЩИ ?

За съжаление повечето от обучаемите работят със създадена информация и курсове, не е необходимо да генерират много съдържание. Инструментите и наличните платформи UX дизайн, създаване на собствен бизнес, обслужване на клиенти, имейли и други основни функции и инструменти са от съществено значение особено за по-възрастните служители. Много от тях не владеят английски език, голяма роля играе работата между по-възрастните и по-младите, по-гъвкавите хора. Във всички случаи практическите умения липсват и съвременните технологии не се преподават достатъчно като толкова често срещаните чатботове в днешно време, AI и други. В този сектор значително изоставаме в сравнение с другите сектори, което като цяло оказва отрицателно влияние в развитието на кадрите в търговията на дребно.


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image