Image

Блог публикации

Бъдеща грамотност за зелена икономика

Бъдеща грамотност за зелена икономика

Димитър Христов

Неотдавна, по повод излизането на Orientation Guide for Development of Green Skills, разработен от нас по Проект Go Green, трябваше да помисля и напиша малко „мъдри мисли“ за бъдещата грамотност като важна спойка за създаване на зелена икономика или по-конкретно за развиване на т.н. „зелени умения“ .

Нека обаче да не реагираме отрицателно на усещането ни за прекомерност когато пишем по "зелената тема", защото фокусът ни тук основно е върху бъдещата грамотностEuropean Centre for the Development of Vocational Training (Cedefob) дефинира зелените умения като знания, способности, ценности и нагласи, необходими за живот, развитие и подкрепа на устойчиво и ресурсно ефективно общество.

Тези умения обхващат широк спектър от области, включително възобновяема енергия, управление на ресурсите, екологични технологии, адаптиране към климата и опазване на околната среда.

Зелените умения са актуални за хора от всички възрасти, но са от изключителна важност за младите, които могат да допринесат за екологичния преход за по-дълъг период. Освен това зелените умения помагат за справяне с екологичните предизвикателства, насърчаване на иновациите, създаване на зелени работни места и изграждане на устойчивост към екологичните предизвикателства. Със зелените умения се наблюдава преминаване към т.н. „зелена икономика“, която разглеждаме като мотор за икономически растеж чрез създаване на нови работни места в такива области, осигуряващи икономически ползи за хората като възобновяема енергия, енергийна ефективност, устойчиво земеделие, опазване на околната среда, и т.н.

И тук идва значението на бъдещата грамотност, без която трудно можем да си представим изграждането на каквито и да са ориентирани към бъдещето зелени умения. ЮНЕСКО определя грамотността като континуум на учене и умения за четене, писане и използване на числа през целия живот и като част от по-голям набор от умения, в т.ч. цифрови умения, медийна грамотност, образование за устойчиво развитие и глобално гражданство. Самите умения за грамотност се разширяват и развиват, тъй като хората се ангажират все повече с информация и учене чрез цифрови технологии. 

Бъдещата грамотност е от решаващо значение за икономическото развитие и по-доброто бъдеще. Тя се разглежда в контекста на икономическата устойчивост, зелената икономика и борбата с изменението на климата, намаляването на бедността, увеличаването на участието на пазара на труда и положителното въздействие върху здравето и устойчивото развитие. В допълнение като част от образованието, бъдещата грамотност е призвана да разшири капацитета за подготовка, планиране и взаимодействие със сложността и новостта на обществото и да улесни трудната връзка на поколенията с околната среда, климата и природата.

Смятам, че бъдещата грамотност се свързва преди всичко с три умения или способности – за критично мислене, стратегическо мислене и за креативност.

По-долу разсъждавам именно по тези три способности.

1. Може се каже, че имаме способност за критично мислене за бъдещето, включително за предизвикателствата, породени от изменението на климата, когато сме в състояние да намираме и анализираме обективна информация и да правим рационални заключения. Критично мислещите хора си правят безпристрастен анализ, имат добри комуникативни умения, задават правилните въпроси (основани на резултати), практикуват саморефлексия и в крайна сметка вземат добре информирани решения. За тях не е проблем да разбират и интерпретират сложните случаи и да участват в тяхното разрешаване. В контекста на зелените умения това включва способност, знания и нагласа да сме информирани и да изучаваме нововъзникващите тенденции в климатичните промени, да ги предвиждаме и да търсим дългосрочна реакция на тях, включително чрез корекции в собственото си поведение.

2. Стратегически мислещите хора притежават способност да предвиждат и да планират бъдещето. Те не само виждат предпоставките за възникването на нови проблеми, но и са способни да предлагат нови решения на вече известни проблеми и са в състояние непрекъснато да коригират собствената си гледна точка. При стратегическото мислене чувствата и детайлите на ежедневието се превъзмогват, а проблемната ситуация се разглежда от отгоре, търсейки се обективната перспектива на „птичия поглед“. Стратегически мислещите хора имат нагласа да се учат през целия живот и са свикнали постоянно да се самоусъвършенстват, да търсят съвет от другите и да не се страхуват да поемат рискове.

3. Креативните хора са иновативни и грамотни за бъдещето личности. Те са способни да генерират нови и полезни идеи, които да превръщат в иновации чрез уменията си за въвеждане на тези идеи в социалната среда или в дадена компания или организация. Те притежават теоретични знания и имат практически опит в използването на нови подходи за решаване на съществуващи проблеми както и в предлагането на решения за разнообразните предизвикателства, свързани с изменението на климата. Тези решения креативните личности могат да припознаят от други области на знанието или практиката, да ги модифицират и използват при решаването на съществуващи или на очаквани нови предизвикателства.

Тези умения на бъдещата грамотност са важни, защото те са част от ученето през целия живот, помагат ни да придобиваме на онова изключително важно чувство за лична автономност, осигуряват ни по-висока ефективност в работата и в личния ни живот и ни позволяват по-лесно да излизаме от трудни ситуации. Бъдещата грамотност са онези умения, които ще дадат на поколенията сила и възможност да се постигне желаното устойчиво бъдеще на планетата.


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.