Image

Блог публикации

Приложения на интелигентни градски технологии - други области

Приложения на интелигентни градски технологии - други области

Все по-широкото използване на високи технологии за трансформация на градовете в интелигентни градове се задвижва от една страна от потребностите на самите градове и техните граждани (търсене на иновации), а от друга страна от разпространение на добрите практики на други градове (дифузия на иновации) и генерирането на нови идеи за пробивни иновации в нови области на приложение (отворени иновации).  След направеният поглед към мобилноста нека да посочим и други области на приложение на интелигентните градски технологии.

Освен в мобилността (транспорта) тези технологии са в основата на „критичната инфраструктура“ и в други области като управление на водите и отпадъците, строителство, енергетика, сигурност, образование, здравеопазване и градско управление. 

За целта отново ще ползваме анализираната от клъстера през 2019 г. информация за добрите практики по света, която представяме по-долу:

Управление на води и отпадъци

 • Откриване и контрол на течове: Дистанционно наблюдение на състоянието на тръбите с помощта на сензори и контрол на налягането на помпата, за да се намали или предотврати изтичането на вода. Ранното идентифициране на течове може да доведе до последващи действия от съответните градски отдели и компании за комунални услуги.
 • Интелигентно напояване: Оптимизиране на напояването чрез анализ на данните като местно време, почвени условия, вид на растенията и т.н., за да се елиминира ненужното поливане.
 • Проследяване на потреблението на вода: Обратна връзка (чрез мобилно приложение, електронна поща, текст и т.н.) относно потреблението на вода на обитателя, за да се повиши осведомеността и да се намали потреблението. Интелигентните водомери позволяват на комуналните предприятия да измерват потреблението дистанционно, като намаляват разходите за труд за ръчно отчитане на броячите. Той също така дава възможност за динамично ценообразуване.
 • Мониторинг на качеството на водите: Мониторинг на качеството на водата в реално време (в мрежи, реки, океани и т.н.) чрез сигнали, доставени на обществеността чрез канали като мобилно приложение, електронна поща, текст или уебсайт. Това предупреждава обществеността да избегне консумация или контакт със замърсена вода и да накара градовете и комуналните услуги да проследят проблема незабавно.
 • Цифрово проследяване и плащане за обезвреждане на отпадъци: Цифрови системи за плащане според обема генериран отпадък; включва обратна връзка (чрез мобилно приложение, електронна поща, текст и т.н.), предоставена на потребителите, за да повиши осведомеността и да намали отпадъците.
 • Оптимизация на трасето за събиране на отпадъци: Използване на сензори в контейнерите за боклук за измерване на обема на боклука и насочване на маршрутите на камиони за отпадъци. Това приложение ограничава пътуването на камиони за боклук до кофи с малко количество отпадъци.

Строителство

 • Системи за автоматизация на сгради: Системи, които оптимизират използването на енергия и вода в търговски и обществени сгради чрез използване на сензори и анализи за ръчно или автоматично премахване на неефективността. Включва оптимизирано осветление и ОВК, както и функции като достъп / контрол на сигурността и информация за паркиране.
 • Системи за домашна енергийна автоматизация: Оптимизиране на потреблението на енергия от дома чрез използване на интелигентни термостати, програмируеми и дистанционно управляеми електронни устройства (интелигентен дом) и контрол на резервната електроенергия.
 • Проследяване на потреблението на енергия в дома: Проследяване на потреблението на електроенергия в жилищата с обратна връзка, предоставена на потребителя чрез мобилно приложение, електронна поща или текст, за да се повиши осведомеността на потребителите и да се насърчи опазването им. Също така позволява на комуналните предприятия да измерват дистанционно използването на електроенергия.

Енергия

 • Системи за автоматизация на снабдяването: Различни видове технологии за интелигентни мрежи, включително FDIR, M&D, Volt / Var и автоматизация на подстанции, за оптимизиране на енергийната ефективност и стабилността на електрическата мрежа.
 • Динамично ценообразуване на електроенергията: Динамично коригиране на цените на електроенергията, за да се намали потреблението на електроенергия и да се намалят разходите за производство на електроенергия. Чрез намаляване на пиковото потребление, градовете могат да намалят броя на електроцентралите, които работят по време на пиковите часове.
 • Интелигентни улични лампи: Свързани и оборудвани със сензори енергоспестяващи улични светлини (включително LED), които оптимизират яркостта и намаляват нуждите от поддръжка. Интелигентните улични светлини могат да бъдат оборудвани с високоговорители, сензори за откриване на изстрел и други функции за подобряване на функционалността.

Градска сигурност

 • Камери за тяло: Аудио, видео или фотографски системи за запис, обикновено използвани от полицейските служители за записване на инциденти и полицейски операции.
 • Управление на тълпите: Технология за наблюдение и, където е необходимо, насочване на тълпите, за да се гарантира безопасността.
 • Инспекции на сгради, основани на данни: Използване на данни и анализи за фокусиране на инспекциите върху сградите с най-големи потенциални рискове (например, приоритизиране на търговски сгради за инспекции на пожарни кодове и домове за инспекции на олово).
 • Системи за ранно предупреждение при бедствия: Технология, предназначена да предвижда и смекчава последиците от природни бедствия като урагани, земетресения, наводнения и горски пожари.
 • Оптимизиране на реакцията при извънредни ситуации: Използването на анализи и технологии за оптимизиране на обработката на обажданията при спешни действия и операциите на място, като например стратегическото разполагане на аварийни превозни средства.
 • Детекция на изстрел: Акустична технология за наблюдение, която включва аудио сензори за откриване, локализиране и предупреждаване на полицейски агенции за инциденти с изстрели в реално време.
 • Системи за домашна сигурност: Системи за сигурност, които наблюдават домовете и предупреждават потребителите, службите за спешно реагиране или и двете, за необичайна дейност.
 • Персонални приложения за алармиране: Приложения, които алармират за настъпил спешен случай, като сигнализират Център за спешна помощ, близки хора или и двете. Устройства (като лични предпазни средства за носене, детектори за катастрофи и системи за предупреждение при падане) могат да предават местоположението и гласови данни.
 • Предсказуем контрол: Използването на големи данни и анализи (включително мониторинг на социалните медии), за да се предвиди с по-голяма точност къде и кога е вероятно да се случат престъпления. Тези системи се използват за разгръщане на полицейски патрули и насочени към превенция действия.
 • Картиране на престъпления в реално време: Технология, използвана от правоприлагащите органи за картографиране, визуализиране и анализиране на модели на инциденти с престъпления. Събирането на информация и разузнаване служи като инструмент за управление за ефективно разпределение на ресурсите и създаване на отчетност между служителите.
 • Интелигентно наблюдение: Интелигентен мониторинг за откриване на аномалии, базирани на визуални емисии, включително разпознаване на лица, интелигентни телевизионни системи със затворена верига и разпознаване на регистрационни номера.

Образование

 • Персонализирано обучение: Използването на данни от ученици за идентифициране на лица, които се нуждаят от допълнително внимание или ресурси; потенциал за адаптиране на учебната среда за отделните ученици.
 • Онлайн програми за преквалификация: Възможности за учене през целия живот, предоставени в цифров формат, особено за подпомагане на лица, които са безработни или са изложени на риск да станат безработни, да придобият нови умения.
 • Местни центрове за електронна кариера: Онлайн платформи за публикуване на отворени позиции и профили на кандидати; може да използва алгоритми за съвпадение на съвместими кандидати с налични работни места. Намалява времето за търсене на работа и увеличава нетната нова заетост.

Здравеопазване

 • Интервенции в областта на общественото здраве, основани на данни за здравето на майките и децата: използване на анализи за насочване на високо целенасочени здравни интервенции за рискови групи (в този случай, идентифициране на бременни и нови майки за провеждане на образователни кампании за пре- и постнатални грижи).
 • Интервенции в областта на общественото здравеопазване за подобряване на санитарните условия и хигиената, основани на данни: Използване на анализи за насочване на високо таргетирани интервенции, като разбиране на това къде да се увеличи капацитета за поглъщане на валежи или събиране на данни за пропуски в канализационните системи.
 • Сигнали за първа помощ: Технологии, които предупреждават минувачи, обучени в CPR, така че жертвите на сърдечен арест да получават бърза и неотложна грижа. Наблюдение на инфекциозни болести: събиране, анализ и реакция за предотвратяване разпространението на инфекциозни и епидемични заболявания. Включва кампании за информираност и ваксиниране (например за ХИВ/СПИН).
 • Интегрирани системи за управление на потока от пациенти: Хардуерни и софтуерни решения в реално време, които осигуряват видимост на мястото, където пациентите са в системата, за да подобрят болничните операции и да координират използването на ниво град или на няколко обекта.
 • Лайфстайл облекло: Преносими устройства, които събират данни за начина на живот и показателите за активност и информират ползвателя; може да насърчава упражнения или други аспекти на здравословния начин на живот. Онлайн търсене и планиране на грижите: Инструменти, които подпомагат избора на доставчици и доставчици с финансова и клинична прозрачност.
 • Информация за качеството на въздуха в реално време: Датчици за откриване и наблюдение на наличието на замърсяване на въздуха (на открито, закрито или и двете) в реално време. Физическите лица могат да гледат информацията онлайн или на лично устройство и да решат да променят поведението си по съответния начин.
 • Дистанционен мониторинг на пациента: събиране и предаване на данни от пациенти за анализ и намеса от страна на доставчика на здравни услуги на друго място (например наблюдение на показанията за виталите или кръвната захар). Включва технологии за придържане към лекарства, които помагат на пациентите да приемат лекарства, както се препоръчва от техния доставчик на здравни услуги.
 • Телемедицина: Виртуално взаимодействие на пациента и лекаря чрез аудиовизуална технология.

Градско управление

 • Получаване на лицензи и и разрешителни за бизнес по дигитален път: Дигитализиран процес (като онлайн портал) за фирмите за получаване на лицензи и разрешителни за експлоатация.
 • Подаване на на документи, свързани с данъците по дигитален път: Канал за бизнеса, за да извършат онлайн подаването на данъци.
 • Получаване на разрешителни за използване на земята и сградите по дигитален път: Дигитализация и автоматизация на процеса на кандидатстване за разрешаване на използването на земята и строителството, намаляване на времето за одобрение и увеличаване на прозрачността.
 • Открита база данни за кадастъра: Пълна база данни за парцелите в града, отворени за обществеността; дава възможност за по-ефективен пазар на земя чрез създаване на прозрачност на наличната земя и намаляване на разходите за регистрация на парцели.
 • Peer-to-peer платформи за настаняване: Дигитални пазари, където индивидуалните собственици могат да изброяват и дават под наем имоти за краткосрочно настаняване.
 • Цифрови граждански услуги: Дигитализация на държавните административни услуги, насочени към гражданите, като подаване на данък върху доходите, регистрация на автомобили или кандидатстване за обезщетения за безработица.
 • Местни приложения на гражданската ангажираност: Публична ангажираност в градските въпроси чрез цифрови приложения. Може да включва докладване на проблеми и нужди за поддръжка (например, докладване на счупени улични лампи чрез приложение), даване на информация за политически решения, участие в цифрови градски инициативи (като хакатони с отворени данни) и взаимодействие с градските власти и отдели в социалните мрежи ,
 • Локални платформи за връзка: уебсайтове или мобилни приложения, които помагат на хората да се свързват и потенциално да се срещат с други хора в тяхната общност. Може да се използва за намиране на хора със сходни интереси и хобита, за свързване със съседите и т.н.

Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.