Image

Блог публикации

Ефективно използване на ресурсите чрез Arista Retrofit

Ефективно използване на ресурсите чрез Arista Retrofit

Като сдружение от високотехнологични компании, разработващи и внедряващи  интелигентни решения за цифровата трансформация на градовете и на бизнеса Клъстер София град на знанието предоставя платформа за публикуване на информация и експертиза на своите членове. Такава компания е АДД България, която разработва  решения за ефективно управление на ресурсите. Автор на долната публикация е Весела Малиновска - Маркетинг директор в АДД България.

Предизвикателствата

Достъпът до данни и скоростта, с която те достигат до вземащите решения под формата на изпреварваща информация са един от основните фактори за развитие и икономически растеж в наше време. За да бъдеш конкурентоспособен трябва да осигуриш поток от данни, които да бъдат обработени и превърнати в информация за вземане на релевантни и навременни решения за дейността на всеки икономически субект, независимо дали това е град, компания или лично стопанство. 

Изчисляването на потреблението на ресурси е изключително важно за постигане на икономия на потреблението или за положителен ефект върху околната среда. За да се осигури бърз достъп до данни и съответно да се постигне по-висока ефективност при такива ресурси като вода и електроенергия са необходими сериозни инвестиции в интелигентни измервателни уреди (smart meters). Не всеки стопански субект обаче може да си позволи такава инвестиция още повече, че всяка подмяна на уредите без едновременната подмяна на остарелите методи за тяхното измерване и администриране води дори и до нови загуби. Ето защо подобна комплексна инвестиция винаги е била сериозно предизвикателство.

Решението

АДД България има серизен опит в оптимизиране на процесите на управление, измерване и мониторинг на ресурсите в енергийния и индустриалните сектори. Решение на това предизвикателство компанията намира в разработването и въвеждането на нова интелигентна технология ARISTA Retrofit. Това е софтуерно и хардуерно решение от ново поколение за дистанционно интелигентно управление и мониторинг на устройства, което води до оптимизиране на управлението на ресурсите. Въвеждането му в една компания или град не изисква подмяна на съществуващите измервателни уреди, защото новата система лесно се интегрира към тях, като същевременно осигурява предимствата на съвременните методи на измерване на данни. Това става на достъпна цена, което прави процеса на измерване много по-ефективен. Единственото изискване е едно- и трифазните електромери и водомерите да имат импулсен изход, чрез който консумацията на електричество и вода се отчита от контролера (измервателното устройство). 

Кой може да се възползва от това технологично решение?

Решението е проектирано да отговори на изискванията на тези клиенти, които търсят ефективността на един автоматизиран процес за дистанционно и бързо събиране на данни от измервателните уреди. Особено заинтересовани от него са собствениците на големи търговски обекти, концесионерите на яхтени пристанища, къмпинги и т.н. които срещат затруднения в разпределението на консумацията на електричество или вода между своите наематели, клиенти и ползватели. За да се осигури качествена и сигурна услуга на потребителите е важно да се знаят нивата на индивидуалната консумация, а фактурирането трябва бъде на база на навременен, точен и прозрачен отчет. В класическите инфраструктури администраторът ръчно отчита данните за консумираните ресурси, което отнема твърде много време, намалява качеството на услугата и не може да предостави данни за надеждността на устройството. Ето защо този иновативен метод за дистанционно измерване в реално време и за точно изчисляване на консумираните ресурси е подходящо решение за посоченото предизвикателство. Колкото по-голям е обектът и по-сложна е инфраструктурата за разпредление на ресурсите толкова по-сериозен е икономическият ефект от въвеждането на тази система. Затова тя се препоръчва и като една от технологиите, които трябва да намерят място в процеса на дигитална трансформация на градовете.

Внедряване

Яхтените пристанища са оживени места, но все още Интернет революцията при тях не е особено видима. Операторите са принудени всеки ден да обхождат стълб след стълб, за да изчисляват консумацията на всяка лодка и да издадват сметка на всеки индивидуален клиент. Освен това ръчното измерване винаги води и до грешки. Поддръжката на оборудването, което е качено на стълбовете също представлява проблем, предизвиква закъснения и неправилни операции и така увеличава разходите за поддръжка. Осветлението също не е ефективно. Губи се време, отчита се по-висока консумация и съответно се трупат икономически загуби.

Arista Retrofit е първата интелигентна система за дистанционно измерване и управление на потреблението на електроенергия на яхтени пристанища, която осигурява ефективност на потреблението на вода и електроенергия. Компактният дизайн на полевия контролер без усилия се интегрира в съществуващата измервателна инфраструктура на обекта. Той измерва и записва консумацията на вода и електроенергия на всяка яхта. Данните се събират от концентратор на данни и след това се прехвърлят в Център за управление. Софтуерът осигурява дистанционен и лесен за ползване достъп до конфигуриране и актуализиране на всички устройства и компоненти, мониторинг в реално време и точно изчислени на консумацията. Системата работи автономно и е настроена да сигнализира само в случай на неизправност. Ползите в крайна сметка са - автоматизирани, дигитализирани, по-бързи, по-лесни и по-евтини процеси и операции, по-малко грешки, по-ефективна поддръжка, по-малко работна ръка - всичко което в крайна сметка води до оптимизация на разходите.


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image