Image

Блог публикации

Проект за създаване на клъстерен Ино-акселератор

Проект за създаване на клъстерен Ино-акселератор

Димитър Христов

ВЪВЕДЕНИЕ

Иновационният акселератор към Клъстер София град на знанието (Ино-акселератор) е отворена бизнес инициатива (проект) на група членове на клъстера за създаване на менторска програма и други финансови и нефинансови инструменти, подпомагащи развитието и комерсиализирането на иновативни бизнес идеи на пазара на интелигентните градове и креативните индустрии.

Участие в проекта може да заяви всеки член на клъстерната организация.

Ино-акселераторът е социално-икономически предприемачески проект, което не само ще решава предизвикателствата на градското развитие и на креативните индустрии в град София и страната като насърчава развитието на иновативни стартъпи в тези сектори, но едновременно с това ще осигурява достатъчна възвръщаемост на своите инвеститори. В основата на тази инициатива е натрупания опит и конкретните резултати от финансираният по Хоризонт 2020 проект MediaMotorEurope, по който е разработена и приложена менторска програма за подпомагане на 60 високо-технологични стартъпа и скейлъпи в креативната и медийната индустрии от много Европейски страни.

Новият акселератор ще има зад гърба си международна мрежа от проверени и доверени професионални ментори от България, Нидерландия, Англия, Белгия, Португалия, Гърция и Норвегия. Ще функционира като част от създадена мрежа от четири Иновационни хъба в София, Солун, Брюксел и Берген за предоставяне на услуги за високотехнологични компании от креативните и медийната индустрии за Европа. Тази мрежа има потенциал да се разширява, с което достъпът до общ ресурс от знания и добри практики по технологично предприемачество ще се обогатява. Тя ще бъде и добра предпоставка за привличане на инвеститори за успешно преминалите през акселератора бизнес идеи и предприятия.

Ино-акселераторът е клъстерен акселератор, необходим за постигане на целите на сдружението и съдействащ за ускоряване „узряването“ на иновационната екосистема в града. В това отношение той се доближава до т.н. корпоративни иновационни акселератори, работещи на принципа на отворените иновации. Акцентът е върху пробивните технологии, свързани с дигиталната трансформация на градовете, но не само.

Какво е акселератор?

По принцип класическият акселератор е програма, която осигурява подкрепа за перспективни и вече проверени бизнес идеи за постигане на бърз растеж и мащабиране. Подкрепата може да бъде под формата на ресурси (хора и пари), ментори, връзки и знания. За разлика от бизнес инкубаторът, които е програма за растеж и наставничество на бизнес идеи на ранна и все още недостатъчно валидирана фаза на развитие, акселераторът влиза в действие на по-късна фаза в развитието на една бизнес концепция.

Видове акселератори

Акселераторите най-общо са два вида:

1. Външни акселератори или програми за подкрепа за растежа на нови фирми, финансирани и управлявани от публични или частни субекти, където стартъпите получават собствен капитал и разполагат с определено време за да покажат бизнес резултати (напр. акселераторът  Y Combinator)

2. Вътрешни (корпоративни) акселератори или програми за подкрепа, финансирани и управлявани от фирми (корпорации). При тях се подпомага разработването вътрешни бизнес идеи, понякога в замяна на собствен капитал (напр. Google Ventures).

Тези фирми (корпорации), които създават вътрешни акселератори най-често са лидери в управлението на иновациите в дадена индустрия и/или пазар. Те разработват програми за растеж, които осигуряват подкрепа за разработени или привлечени от самата корпорация на иновативни бизнес идеи (стартъпи) за ускоряване на процеса на комерсиализация и постигане на бърз растеж и мащабиране на важни и понякога дори и ключови за корпорацията иновации. Освен менторската програма те включват отворена платформа за постъпване, оценка и пресяване на иновативни идеи от външната среда и от вътрешните структури на корпорацията, подходящи ментори, вътрешен екип за обучение, валидиране и прототипиране на избраните бизнес идеи като целия този процес се организира, финансира и управлява чрез вътрешни процедури.

accelerator schemeТакива акселератори поощряват разработването на вътрешни идеи за иновации (изцяло нови и/или дори пробивни продукти, технологии, бизнес модели), които получават финансиране в собствен капитал от самата фирма. Те осигуряват на предприемачите обучение (обикновено по Lean Startup методи и иновационен процес), създаване на прототипи на идеи, наставничество, особено по време на фазата на развитие (включително специфична индустриална експертиза по вертикала), партньорски мрежи (включително финансиране) и когато трябва и нужните за работа активи. Протича процес на приемане и избор на проектни екипи или готови стартъпи, тяхното обучение, помагането им да генерират идеи, да ги прототипират, развиват и тестват.

На фигурата се вижда типичен корпоративен акселератор, публикуван от Евангелос Симудис в статията си "Using Corporate Incubators and Accelerators To Drive Disruptive Innovation".

Примери за корпоративни иновативни акселератори с богата практика са: Siemens Technology Accelerator; Nike+ Accelerator; Media Camp Academy; The Microsoft Accelerator; Volkswagen Electronics; Research Lab technology Accelerator; Kaplan EdTech Accelerator.

Клъстерен иновационен акселератор

Ино-акселераторът е структура, инициатива, проект или програма към един индустриален клъстер, с които се цели да се  ускори иновационния цикъл (time to market) в ранна фаза на развитие на една иновация, предназначени за комерсиализация. Това е инструмент за улеснено стартиране и развитие на бизнес от вече създадени или в процес на създаване на стартъпи от членовете на клъстера и на стартъпи, които са приети за членове на екосистемата на клъстера. Акселераторът организира кохорти от такива стартъпи с цел включването им в програми за обучение, менторинг и предоставяне на начален и развоен капитал от заинтересовани вътрешни и/или външни инвеститори.

Ино-акселераторът е хибриден акселератор, т.е. той притежава някои елементи от външните и други елементи на корпоративните акселератори. От една страна е синхронизирана вътрешна програма за подпомагане развитието на бизнес проекти, концепции и бизнес идеи в клъстера, а от друга страна поради това, че клъстерната организация не е корпорация, която разполага със собствени капиталови потоци, начинът на финансиране се осигурява от външни и вътрешни източници. Външните източници са както частен капитал, бизнес ангели и Венчър фондове така и грантови схеми и краудфъндинг. Вътрешното финансиране е по линия на членовете на клъстера, които финансират или в свои или в привлечени бизнес проекти опосредствано т.е. чрез създаден вътрешно-клъстерен фонд.

Защо Клъстер София град на знанието разработва проект за Ино-акселератор?

Клъстерът е създаден за да обедини усилията на тези играчи (наука, бизнес и образование), които имат интерес от стимулиране развитието на пазара на научни продукти, иновации и интелигентни технологии, които да бъдат интегрирани в процеса на развитие на град София.

Клъстерът е заинтересован от създаване на Ино-акселератор, защото:

  1. Предстои бурно развитие на пазара на смарт сити технологиите във всички сфери на града, а най-бързи, гъвкави, креативни и ефективни са високотехнологичните стартъпи. Акселераторът не само ще подпомага стартъпите с менторство, но и ще съкращава иновационния цикъл чрез т.н. жива лаборатория за прототипиране и валидиране на база на вътрешно партньорство и ще осигурява мрежи за ускорено излизане пазара.
  2. Иновационната стратегия за интелигентна специализация и стратегията за цифрова трансформация в град София се фокусират върху сектора на ИКТ и креативните индустрии. Това предполага постепенно мобилизиране на допълнителни фондове на международно, национално и местно ниво, необходими за изпълнение на тази стратегия, което неминуемо ще увеличи желаещите да инвестират в тези сектори. Акселераторът ще бъде удобен начин за намаляване на риска при инвестиране в стартъпи, което предполага повече и по-разнообразни „финансови инструменти“, което ще осигурява финансова обезпеченост на дейността на клъстера.
  3. С постепенното „организиране и интегрално планиране“ на град София се очаква нарастване на броя на смарт сити проектите. Това ще увеличи потребността от технологични решения, повечето от които са част от веригата на доставка на компоненти за по-големите градски проекти. Екосистемата на клъстера, в центъра на която трябва да се позиционира иновационния акселератор ще играе роля на „развъдник“ на иновации, които са в основата на интелигентните градове.

Заключение

Изводът е, че Ино-акселераторът е подходящ начин, средство и инструмент за развитие на клъстерната високо-технологична екосистема. Клъстер София град на знанието има всички елементи, активи и предпоставки, като резултатите от проекта MediaMotorEurope за разработване и прилагане на такава програма, като осигурява необходимото вътрешно сътрудничество между членовете на клъстера и привлича заинтересовани страни и особено подходящи инвеститори за постигане на тази цел.


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.