Image

Блог публикации

Смарт сити проекти - картографиране и предизвикателства

Смарт сити проекти - картографиране и предизвикателства

Димитър Христов

Тази статия отразява проучване, направено по проекта Skills4Cities, стартиран от Клъстер София град на знанието в края на 2020 г. с подкрепата на Програма Еразъм + и участието на още 4 партньори - IBS, IDEC, GAIA, ECQA, ARIES.

Статията цели да отрази работата на партньорството до момента и прави опит да обобщи няколко важни заключения, до които партньорите стигнаха по отношение на т.н. пропуски в уменията (skill gaps) на специалистите, работещи в областта интелигентните градове.

"Интелигентен град" е термин, обозначаващ ефективната интеграция на физически, цифрови и човешки системи в една урбанизирана територия, която осигурява устойчив, проспериращ и приобщаващ живот и перспективи на своите граждани.

"Интелигентността" на един град описва способността му да събере всички свои ресурси за постигане на целите и изпълнение на задачите, които си е поставил по един ефективен и безпроблемен начин. Несъмнено градската администрация и другите професионалисти, които работят за трансформацията на градовете в интелигентни такива, изискват нови компетенции, които понастоящем образователните системи не предоставят по един систематизиран начин. 

Малко са университетите, които излизат пред студентите си с добре балансирана учебна програма, свързана с управлението на интелигентния град. Новите работни места в градовете изискват нов тип експерти, които да отговорят на потребнстите за интелигентно управление на градовете и това изисква нови програми за обучение. Смятаме, че градовете, които са в процес на трансформация се нуждаят от специалисти с добре адресирано професионално обучение, а то може да се реализира чрез подходящо надграждане на знанията, получени в резултат на класическото им средно и висше образование.

В отговор на въпроса, кои са тези специалисти, които се нуждаят от надграждане на компетенциите за решаване на предизвикателствата на интелигентния град проектът Skills4Cities предлага те да бъдат класифицирани в следните три основни групи:

  1. Вътрешен персонал (служители на градовете) от градските и регионалните администрации, който е пряко ангажиран с реализирането на политиките, стратегиите и плановете на местното управление. От една страна това са градски служители, които са членове на специализираната администрация и общински отдели, ангажирани с въпросите на интелигентния град, а от друга страна, в случай на липса на специализирани отдели, това са общинските служители, които са ангажирани с реализирането на такива дейности на временна, проектна база.
  2. Голяма група от наети външни представители на градската икономическа среда, архитекти, инженери, както и техници, които работят в областта на техническите решения за интелигентни градове, икономисти, геолози, картографи, юристи, наред с други, всички работещи доставчици на външни услуги, технологични решения и оборудване (физически лица или компании).
  3. Професионалисти на свободна практика, наети на база проекти, които имат компетенции да разработват, управляват и изпълняват проекти за интелигентни градове по основните етапи на процеса на трансформация на градовете. Тези професионалисти се определят като разработчици на проекти, мениджъри и консултанти за интелигентни градове. По проекта сме приели, че именно тези професионалисти са най -важните "агенти на промяната", които могат да мотивират и управляват процеса на трансформация. Те са креативните мислители и много често ръководители на концептуалното развитие, разработката и внедряването на  проекти за интелигентен град.

Междинни резултати от проекта

Следните три констатации на този етап от проекта са важни за обобщаване:

Първо: сред много различни двигатели за развитието на интелигентните градове установихме, че т.н. „smart city project“ е "тухличката", материала и същевременно инструментът за превръщането на градовете в умни. Поради тази причина проектът за интелигентен град беше поставен на сцената като основна позиция за картографиране и моделиране на компетенциите.

Второ: от гореспоменатите по-горе три целеви групи, се прие, че именно третите "професионалисти на свободна практика" които най-често са разработчици, мениджъри и консултанти на подобни проекти имат решаващо значение за успеха на тези проекти, поради което могат да бъдат наречени "агенти на промяната". Това е причината проектът Skills4Cities да се фокусира върху повишаване на квалификацията на тези професионалисти на базата на нова компетентностна рамка. Такава рамка предоставя база за разработване на обучителни програми, описание на професионалния профил и система за оценка на квалификацията за тези професии.  

Трето: бе постигнато съгласие, че този набор от компетенции (знания, умения и способности) трябва да включва следното:

  • Меки (напречни) компетенции (умения);
  • Базови занания за възможностите и приложимостта на смарт сити технологиите;
  • Знания и способности за справяне с предизвикателствата свързани с процеса на трансформация на града;
  • Знания за ключовите проблемни области на проектите за интелигентни градове.

Следва...

skills4city_logo.png


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.