Image

Блог публикации

Инвестициите в климатични иновации

Инвестициите в климатични иновации

Инвестирането в климатични иновации е една от темите в разработвания от нас "Innovating for Climate Change & Sustainability Toolkit" по Проект "Collective Innovation to Fight Climate Change"

Пазарната стойност на загубите, които ще се реализират, в случай, че затоплянето на климата е по-високо от прогнозното (до 1,5°C), примерно с 5°C ще нарасне с повече от 200%. Социално-икономическите въздействия от изменението на климата и екстремното време ще се усети във всички индустриални сектори. В същото време изследванията показват, че всеки инвестиран в адаптиране към климата долар ще генерира от 2 до 10 USD нетна икономическа полза.

Да се инвестира в устойчива околна среда и климатични иновации е финансово и стратегически добро решение за всяка компаниия, включително за МСП, но на практика реалността е малко по-различна. Независимо от растящото осъзнаване от страна на бизнеса за нарастващата роля на инвестициите за намаляване на последствията от климатичните промени „недостигът от финансиране “ в борбата с климатичните промени нараства.

Големите инвеститори, като Световната банка и енергийния рисков фонд на Бил Гейтс са все по-ангажирани с инвестиции, например в технологии за обезсоляване и в динамични системи за акостиране. Ефективните стратегии за адаптация към климатичните промени се комбинират със структурни мерки (напр. защита от наводнения), с базирани на природата схеми за прехвърляне на риск (напр. застрахователни продукти). Прехвърлянето на риск е добър механизъм за всяка компания създаване на буфер срещу въздействието, което оказват на екстремните метеорологични условия върху икономиката и стимулира бизнеса да прави инвестиции за адаптиране към климата, наример чрез намаляване на премиите по застраховките.

В статията The Next Generation of Climate Innovation” (2021) са разгледани два вида инвеститори в климатични иновации  – частни и правителствени. Авторите информират за окуражаващи факти и примери за инвестиране в иновации свързани с изменението на климата.

Частните инвеститори

Как инвеститорите допринесят за прехода към нови технологии и модели, породени от необходимостта за адаптиране към климатичните промени. Факт е, че нараства ролята на фондовете за рисков капитал и на фирмите за частни капиталови инвестиции в подкрепа на постигането на целите за устойчиво развитие. Приоритет в поведението на всеки бизнес е да се фокусира върху производство на стоки и услуги, които щадят климата и допринасят за устойчивото развитие. Затова и усвояване на технологии адаптирани към климатичните промени също е вече приоритет. Темпът на нарастване на инвестициите на рисков капитал в такива технологии е пет пъти по-голям от средния темп на инвестициите във всички останали индустрии. Глобално от 418 милиона долара през 2013 г. инвестициите в борбата с климатичните промени, които правят частните фондове достигнаха 16,3 милиарда долара през 2019 г.

Към момента могат да бъдат посочени най-малко 75 фонда, които прилагат различни подходи за инвестиции в борба с климатичните промени, включително чрез финансиране в технологии с голямо въздействие, във вертикални технологии и в дълбоки технологии. Все още обаче размерът на капитала, който се инвестира в тази битка представлява незначителна част от общият размер на глобален частен и рисков капитал, който към 2019 г. е възлизал на 1,4 трилиона долара. По-долу са посочения няколко добри примера.

Фондът Flagship Pioneering се фокусира върху подпомагане на предприятията да правят иновации в областта на климата. Той финансира иновационен процес, при които на база на съществуващи технологии се проектират нови продукти или се преосмисли веригите за стойност. Инвестициите на този фонд достигат 34 милиарда долара, вложени в за стартиране и развитие на повече от 100 научни инициативи в областта на борбата с климатичните промени. 

Без да се лишават от справедлива за тях възвръщаемост работят и инвеститорите в дълбоки технологии за борба с климатичните промени. За да намалят риска от НИРД и да пуснат крайните продукти на пазара, те използват подход за удължаване на жизнения цикъл на създаваните от тях фондове. Например, фондът Breakthrough Energy Ventures, с набрани над 2 милиарда долара, прилага 20-годишен времеви хоризонт. Фондът се подкрепя от Бил Гейтс и от други забележителни личности като Джеф Безос, Майкъл Блумбърг, Ричард Брансън, Винод Хосла, Джак Ма, Ксавие Ниел и Масайоши Сон. Около 90% от портфолиото му се състои от инвестиции в начинания за разработка на дълбоки технологии, предназначени за борба с климатичните промени и постигането на целите за устойчиво развитие. Освен това вече около 50% от персонала имат докторски степени по тази тема. Много фондове съчетават своите инвестиции като извършват и активна менторска подкрепа.

През 2020 г. Amazon създаде Climate Pledge Fund, представляващ програма за рисков капитал, насочена към разработване на устойчиви технологии от компаниите. В резултат тези компании планират да постигнат свяота пълна въглеродна неутралност до 2040 г. 

Друг пример е Microsoft, кояйто създаде Фонд за иновации в областта на климата на стойност 1 милиард долара като обяви, че на тази база ще се стреми да постигне отрицателни въглеродни емисии до 2030 г. SOSV Investments, който инвестира всяка година в около 150 стартъпи има акселератор, в помощ на който е създадена мрежа от 1000 глобални ментори и от над 2000 възпитаници по целия свят, които разполагат с огромен пазарен и технически опит в областта на климатичните промени. Програмата осигурява на стартъпите достъп до инфраструктура от лаборатории и производствени пространства, а SOSV ги въвежда в специфични за сектора корпоративни партньорства и рискови фирми на по-късен етап, фокусирани върху същите вертикални проблемни области.

Фирмите за частни капиталови инвестиции също насочват вниманието на своите инвеститори и компании в инвестиции за оказване на положително въздействие в областта на климатичните технологии и постигането на ЦУР.  Например, шведската EQT Partners се представя като целенасочена глобална инвестиционна организация, която активно подкрепя инвестиционните решения за постигане на ЦУР, и стимулира развитието на компаниите от собствения си портфейл в тази посока. Тези фирми чрез създаване на вътрешен опит и изграждане на мрежи могат да допринесат за подобряване на умения и познаване на технологиите, които да се прилагат за борба с климатичните промени. Врез 2021 г. Лари Финк, главеният изпълнителен директор на BlackRock, който е и най-големият фондов мениджър в САЩ категорично признава, че изменението на климата е вече  решаващ фактор в дългосрочните перспективи на всеки бизнес.

Правителствата

Правителствата също активно подкрепят иновациите за справяне с климатичните предизвикателства, макар в различна степен и по различен начин. Разработват се политики за оказване на натиск върху въглеродно-интензивните продукти, технологии и практики и за активиране (стимулиране и разширяване) на мащаба на иновациите за да се заобиколи или адаптира системата. Разработват се различни възможности да се стимулира създаване на климатичите иновации в областта за борба с или адаптиране към климатичните промени чрез преминаване към подходящи вериги на стойност и нови бизнес модели, съвместими с ЦУР.

Добър пример е Китай. Правителството подкрепя научните паркове за иновации и технологии и създаването на центрове за изследване и развитие, фокусирани върху технологиите за устойчиво развитие. През 2017 г. Nanopolis Suzhou например беше домакин на над 200 частни инвестиционни фирми, включително множество големи международни инвеститори на рисков капитал, и повече от 300 нанотехнологични компании.

В Европа както ЕК, така и националните правителства финансират НИРД за иновативни решения в борбата с изменението на климата. По програма Хоризонт Европа са планирани 26 милиарда евро за фундаментални изследвания, 53 милиарда евро за приложни изследвания и 14 милиарда евро за подкрепа на иновации и стартиращи предприятия от 2021 до 2027 г. Целта на Съвместната европейска инициатива за пробив (JEDI) е „ да изведе Европа на лидерска позиция в революционните технологии“.

Пример от Германия. Разработена е национална водородна стратегия и се инвестира в изграждането на промишлени производствени мощности с капацитет от 5 гигавата до 2030 г. и ще се инвестират над 7 милиарда евро за укрепване на водородните технологии и 2 милиарда евро в създаването на заводи за изнесено производствтоо на водород в други европейски страни.

Новата администрация в САЩ също сигнализира, че ще предоставя все по-голяма финансова подкрепа за инициативите, свързани с битката с климатичните промени.


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image