Image

Блог публикации

Проектът Екомода в действие

Проектът Екомода в действие

По материали от Проект ЕКОМОДА

Екологичните предизвикателства на шивашката и текстилната индустрии 

Повече от 70% от текстила и облеклото, внасяни в ЕС, идват от Азия (Китай, Бангладеш, Турция, Индия, Камбоджа, Виетнам и др.). Въпреки това ЕС все още е втората по големина страна износител на текстил и облекло след Китай, със стойност на износа на текстил от около 66 милиарда щатски долара. В същото време ЕС остава лидер във вноса на текстил и облекло, като представлява повече от 23% от световния внос, според СТО. В индустрията работят 1,5 милиона души, разпределени в над 160 000 компании в ЕС, повечето от които са МСП, а годишният оборот на ЕС през 2019 г. е 162 млд. евро.

Повече от 1900 химикала се използват в производството на облекло, 165 от които са класифицирани като опасни за здравето или околната среда от ЕС.

Освен това много компании за облекло са изправени пред проблеми с условията на труд по цялата верига на доставки от развиващите се страни (Mckinsey, 2016), включително детски труд, ниски заплати и рискове за здравето.

ЕС въведе няколко регламента за справяне с екологичните предизвикателства в шивашката промишленост. REACH (Регламент (ЕО) № 1907/2006) забранява списъка с химически продукти в производството на облекло. ECOLABEL (Регламент (ЕО) № 66/2010) е незадължителен процес, който удостоверява екологичната устойчивост на облеклото. Неотдавнашната инициатива на ЕС за стратегия за устойчив текстил има за цел да помогне за „прехода на ЕС към неутрална по отношение на климата, кръгова икономика, където продуктите са проектирани да бъдат по-трайни, многократно използвани, ремонтируеми, рециклируеми и енергийно ефективни.“ ЕК също предприе някои първоначални стъпки относно изискванията за надлежна проверка по цялата верига на доставки за справяне с нарушенията на правата на човека. Като сред най-замърсяващите индустрии, но и най-печелившите, от решаващо значение е секторът на текстила и облеклото да се движи към по-устойчиво и етично бъдеще.

Според Международната организация на труда (2019 г.) новите умения са и ще бъдат все по-необходими по цялата верига за доставки на текстил, облекло, кожа и обувки (TCLF), не само във връзка с новите производствени процеси, но и в области като дизайн, финанси, развитие на нови продукти, логистика, маркетинг, продажби и обслужване на клиенти.

Много от работните места в тези индустрии традиционно не се възприемат като "зелени/екологични", например модните дизайнери или техниците по поддръжка на превозните средства. Начинът обаче, по който се изпълняват тези професионални роли може да оказва влияние за постигането на целите в областта на климата и устойчивото развитие. Работодателите трябва да изискват активна позиция от страна на всички служители за осъществяване на дейността си по един усточив начин. В бъдеще ще става все по-важно да се равиват уменията и да се покрива недостига на умения както на работодателите така и на работниците за да могат те да се адаптират към новите технологии, новите материали и нарастващия натиск за производство на продукти по устойчив начин..

Кръговата икономика и Проекта Екомода

Текстилната и шивашката промишленост са едни от най-големите индустриални замърсители. Над 20% от индустриалното замърсяване на водата се дължи именно на тях. Кръговата икономика и прилагането на устойчиви практики за производството на дрехите е в съзвучие с очакванията на клиентите и със защитата на човешките права. Наред с разпоредбите на ЕС индустрията трябва да адаптира способността си да намалява използваните ресурси, за да гарантира защитата на околната среда и на човешкото здраве. Една от последните инициативи на ЕС за стратегия за устойчив текстил е „преминаване на ЕС към климатично неутрална, кръгова икономика, където продуктите са проектирани да бъдат по-издръжливи, многократно използвани, ремонтируеми, рециклируеми и енергийно ефективни“. Предприемат се някои предварителни стъпки за надлежна проверка по веригата на доставки. Макар и с голямо въздействие върху околната среда и климата тези индустрии реализират едни от най-високите печалби, а това е от решаващо значение за да може да се търсят промени и прилагане на бизнес модели, характерни за кръговата икономика.

Кои са лимитиращите фактори за решаване на тези предизвикателства? На първо място това е липсата на висококвалифицирана и обучена в зелени практики работна сила. Това може да забави процеса на устойчиво развитие на индустрията и нейната конкурентоспособност. Наред с обучението на нови служители все повече се очертава необходимостта от преквалификация и повишаване на квалификацията на работната сила в тези индустиии. Необходимо е прилагането на учене през целия живот. Според доклада Greening with jobs: World Employment and Social Outlook, уменията в текстилния сектор не съответстват на целите за постигане на устойчивост на икономиката поради липсата на познания за връзката между умения и околна среда, липсата на регулярни прогнози за заетостта и финансови механизми за насърчаване на инвестициите в развитието на умения. В много страни, реформите в законодателството в областта на околната среда водят вече до установяване / преразглеждане на стандартите за професионална квалификация. Затова инициаторите на Проектът ЕКОМОДА са стигнали до извод, че ангажирането на работещите на всички нива в една организация чрез обучение и дигитални инструменти може да предложи консолидирано решение на посочените предизвикателства.

Проектът ЕКОМОДА развива пакет от знания, компетенции и умения относно устойчивостта и етичните измерения, които да се ползват от предприятията в шивашката и текстилната индустрия. Предвиждат се обучения и инициативи за екологична устойчивост на работещите в индустрията, включително дизайнери, доставчици, производители, собственици и мениджъри на МСП и служители. Ангажирането на всички нива и отдели на една текстилна или шивашка компания с процеса на създаване на "зелени умения" ще  доведе до промяна в поведението на компанията катоцяло и ще съдейства и за подобряване на устойчивостта на цялата индустрия.

Проектът е в действие и предлага това да се постигне чрез:

  • създаване на курсове за електронно обучение за повишаване на уменията на управленско ниво в предприятията, както и на дизайнерите, за да се развият необходимите знания и умения в помощ на "зелената трансформация".
  • повишаване на квалификацията на работещите чрез обучение в сферата на устойчивото развитие. 
  • насърчаване на културата на споделено участие, където всеки допринася активно за целите за устойчиво развитие.
  • подкрепа както на работодатели/мениджъри, така и на техните служители чрез отворен достъп до специализирана цифрова платформа.
  • предоставяне на възможност да се идентифицират екологичните и социалните въздействия на индустрията и да се прилага стратегия за устойчиво развитие.

 

 eco_moda2.jpg

 


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image