Image

Блог публикации

София - икономика, базирана на знание

Един от стратегическите фокуси на Стратегията за интелигентна специализация на София (ИСИС) е да създаде необходимите предпоставки и условия градът да се превърне в национален и регионален център за образование, съвременни научни изследвания, иновации и предприемачество, базирани на ИКТ. В този контекст, ИСИС на София предвижда да се развие цялостна иновационна екосистема, като част от паневропейската система (моделът на Европейския институт за иновации и технологии - EIT Digital), основана на триъгълника на знанието (образование, наука и иновации).Акцентът е върху следните приоритети: живот в интелигентна градска среда и мобилност; кибер-физични системи; бъдещи облакови технологии; бъдещи мрежови решения; здравеопазване и здравословен начин на живот; защита на личните данни, сигурност и доверие; интелигентни енергийни системи; и интелигентни пространства.


Семинар за управление на знанието

Проведен беше работен семинар „Съвременна икономика, управление на знания и развитие на проекта „София град на знанието“. На семинара бяха дискутирани следните теми: Анализ на индустрията на знанието в София на базата на Стратегията за интелигентна специализация на гр. София; Определяне на приоритетите и обхвата на клъстерната организация; Проучване и събиране на предложения за възможни потенциални фирми за членове, които отговарят на профила и които не са членове на други клъстери; Преглед на характеристиките на потенциалните организации и фирми в контекста на веригата на стойността и ИСИС; Предложения за допълнения и промени. Събиране на предложения за организационната форма на клъстера и начина на неговото управление – структура, органи за управление, начин на вземане на решения.


Среща на инициативен комитет за създаване на Клъстер София град на знанието

Проведе се първа официална среща на Инициативният комитет за създаване на Клъстер София град на знанието. Бяха обсъдени генералната визия и цели на клъстера. Разгледани бяха общите критерии и изисквания за създаване на партньорството и бе постигнато съгласие по отношение на базовия документ, който клъстера трябва да възприеме като своя пътна карта - Стратегията за интелигентна специализация на София (ИСИС). В разработката на тази стратегия са взели участие няколко от членовете на инициативния комитет, която е добра база за възприемане на клъстера като резултат от реализация на тази стратегия.


Клъстери на знанието

Димитър Христов

Дефиницията на Портър за клъстерите е следната:  

"Clusters are a geographically proximate group of interconnected companies and asso­ciated institutions in a particular field linked by commonalities and complementarities.

Clusters encompass an array of linked industries and other entities important to competi­tion, including governmental and other institutions – such as universities, standard-setting agencies, think tanks, vocational training providers and trade associations".

Европейската комисия описва клъстера по следния начин: "A cluster can be broadly defined as a group of firms, related economic actors, and in­stitutions that are located near each other and have reached a sufficient scale to develop specialized expertise, services, resources, suppliers and skills".


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.