Image

Всички новини

Клъстер София град на знанието подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ

Клъстер София град на знанието подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ

На 22.11.2017 г. Клъстер София град на знанието подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, за изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.009-0018-C01 „Създаване на организационен капацитет и стратегия за развитие на Клъстер София град на знанието“.

 

Срок за изпълнение: 18 месеца,

Начало на изпълнението: 22.11.2017 г.

Цел на проекта: Проектът е насочен към получаване на подкрепа за развитие и укрепване на организационно-административния капацитет на Клъстер София град на знанието и предвижда изпълнение на 6 дейности на процедурата - две по Компонент 1 (Д1 и Д2) и четири по Компонент 2 (Д3, Д4, Д5 и Д6):

Д1: Създаване и ресурсно обезпечение на административното тяло на клъстера;

Д2: Повишаване на капацитета на административното тяло за управление и координиране на клъстера чрез специализирано обучение, международна конференция и обмяна на опит по индивидуални програми;

Д3: Подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови членове чрез организиране на 3 публични събития - информационен ден, международна конференция и изложение за иновации и знания в София;

Д4: Насърчаване на маркетинга и популяризиране на клъстера;

Д5: Създаване на капацитет на клъстера и членовете му за сътрудничество.

Д6: Публичност и визуализация.

Очаквани резултати: осигурен и обучен персонал за управление и развитие на клъстера; осигурени работни помещения и активи; осигурено представяне пред клиенти и партньори; разработена стратегия и мастер план; платформа с база данни; осигурен експерт за интернационализация; получени консултантски услуги и знак за качество; осигурено участие на 60 представители на клъстера в международни срещи, изложения и форуми.

Обща стойност на проекта: 438 722.00 лв., в т.ч.

- финансиране от ЕС (ЕФРР) - 298 330.96 лв.,

- национално финансиране - 52 646.64 лв.

- собствен принос - 87 744.40 лв.


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image