Image

Всички новини

Среща с гръцкия Клъстер CHORUS в Солун

Среща с гръцкия Клъстер CHORUS в Солун

На 14.09.2022 г. в гр. Солун се проведе приятелска среща между Клъстер София Град на знанието и CHORUS Cluster, Гърция. Целта на срещата беше установяване на партньорски отношения между двата клъстера, обмяна на добри практики и търсене на възможности за регионално сътрудничество. От българска страна в срещата участваха членовете на Управителния съвет г-н Димитър Филипов, г-н Станислав Червенков и г-н Димитър Христов, а от гръцка страна г-н Chrisostomos Kalogirou - Клъстерен мениджър, икономист и г-н. Athanasios G. Konstandopoulos - научен съветник на клъстера и професор в Aristotle University of Thessaloniki, най-големият университет в Гърция.

CHORUS е технологичен клъстер, работещ в областта на чистата енергия, чистите технологии и кръговата икономика. Той обединява компании и изследователски организации, разположени главно в Северна Гърция. Основните му области на интерес са възобновяема енергия, чисти процеси, енергийна ефективност, ресурсна ефективност и екологичен транспорт, а основната му задача е да създаде арсенал от възобновяеми технологии и технологии с нулев/нисък въглероден отпечатък, трансформируеми в иновативни, интегрирани продукти и решения за глобалния пазар.

Подобно на нашия клъстер клъстерната инициатива CHORUS е насочена към предоставяне на услуги на своите членове, като ги подкрепя за работа в мрежа, промоция и комуникация, за научноизследователски и развойни проекти, образование и обучение.

На срещата стана ясно, че двата клъстера имат сходни предизвикателства в дейността и развитието си. В същото време съществуват сериозни възможности както за съвместни проекти в областта на регионалното развитие (Interreg), в областта на научноизследователската и развойна дейност (Horizon Europe), за съвместна работа по инициативите на ECCP, така и за сътрудничество в привличането на инвестиции от бизнеса от двете страни. Страните се съгласиха също така, че цифровата, зелената и устойчивата трансформация на градовете са ключови области, в които технологиите и иновациите на членовете на двата клъстера могат да бъдат използвани чрез интелигентни градски проекти, стимулирайки по този начин растежа на пазара на интелигентни технологии в двата града - София и Солун.

Беше постигнато принципно споразумение, че в много близко бъдеще ще бъде разработена обща пътна карта за съвместна дейност в областта на изследването, разработването и внедряването на иновативни чисти решения, които се справят с енергийните и екологични предизвикателства, увеличавайки по този начин регионалното производство и внедряването на интегрирани решения за чисти технологии и кръгова икономика.

Photo_Cluster_Chorus3.jpg


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image