Image

Блог публикации

Smart Burgas - казус на проект за интелигентен град в България

Smart Burgas - казус на проект за интелигентен град в България

Статията е вдъхновена от проекта Skills4Cities, който клъстерът изпълнява в партньорство с пет други европейски организации. Става въпрос за платформата за интелигентен град Бургас, която е добра практика за създаване на интелигентни градове и казус за проекти за интелигентни градове. Случаят с Бургас, вторият по големина град на българското Черноморие, се основава на повече от 8 години история, когато е било поставено начало на възприемането и развитието на тази концепция в морския град.

Информацията за този казус е почерпена от официалния сайт на Smart Burgas.

Въведение

В Бургас са реализирани много и различни интелигентни градски проекти, повечето от които се включват интегрирани интелигентни системи за управление на следните аспекти като мобилност (велосипедисти, пешеходци, контрол на движението, контрол на паркинги, обществен транспорт), управление на отпадъците (разделно събиране и рециклиране). ), мониторинг на околната среда (замърсяване на въздуха, ниво на водата) и рисковете от неблагоприятни събития, видеонаблюдение в градски зони, обществени обекти и транспортни обекти, в полза на подобряването на качеството на живот на гражданите и тяхното активно участие в планирането на бъдещето от града.

На базата на направеното е възникнала потребност градът да надгради отделните системи и да се стреми да умножи ползите от тях чрез интегриране на данните в обща, интелигентна градска платформа, в която и чрез която градските данни да могат да бъдат споделяни, анализирани и визуализирани.

Платформата Smart Burgas

Smart Burgas събира данни от различните смарт устройства и системи, работещи в градската среда. Това е интегрирана платформа за мониторинг, която помага на града, като допринася за прозрачността, улеснява контрола, има положително въздействие върху организацията на услугите и значително подобрява качеството на живот на гражданите. С помощта на иновативната градска платформа жителите и гостите на града лесно могат да наблюдават какво се случва около тях.

Проектът - всички данни на едно място

В град Бургас работят голям брой сензори и смарт устройства, които комуникират в рамките на добре развита инфраструктура. Натрупвайки опит в използването на съществуващи системи и осъзнавайки необходимостта от увеличаване на усилията на града да изразходва по-интелигентно градските ресурси чрез използване на високотехнологични системи и иновативни практики, ръководството на града направи следващата стъпка – интегриране на различни градски системи в единна градска платформа , чрез който експерти и граждани могат да споделят и използват интегрирани градски данни.

Съдържанието на платформата

Градската платформа позволява гледане на видео стрийминг в реално време от градски камери за видеозапис. Таблото за управление синтезира данни за пътните условия, градския трафик, ремонтираните улици, местата за паркиране, спортните обекти, времето на плажа, замърсяването на въздуха и нивото на водата. Човек може да се информира как и къде може да изхвърли битовите отпадъци за рециклиране. На инвеститорите се предлага информация за свободните терени в индустриалните зони, както и статистика за фирмите, работещи в Бургас с местоположение и брой служители. В платформата може да се намери също информация за приложенията за мобилни устройства на Бургас и културно-историческите забележителности на града. В модула анкети и анкети жителите могат да дадат своята сериозна оценка за градоустройството и развитието.

Потребителите

Платформата предлага мощен инструмент, подпомагащ внедряването на интелигентното градско развитие. Той предоставя нови възможности за събиране, обработка и анализ на данни за различните аспекти на градското развитие. Данните могат да се използват, в зависимост от нивата на достъп, от:

 • Управление на Община Бургас чрез получаване на обобщени данни за по-ефективно и информирано вземане на решения;
 • Експерти на Община Бургас, чрез използване на вътрешно административно приложение за въвеждане, наблюдение и анализ на данни;
 • Гражданите и гостите на града, които чрез достъп до публичното приложение ще бъдат информирани за различни аспекти от живота в града в реално време.

Ползите

За жителите и гостите на град Бургас

 • Сигнализиране в реално време в модул анкети;
 • Участие във вземането на решения;
 • Преглед на ситуацията с трафика и паркирането;
 • Подкрепа за чистата мобилност;
 • Навигация и осигуряване на маршрути;
 • Интелигентно обществено пространство;
 • Достъп до публични данни.

За общинската администрация

 • Онлайн информация за градско управление в реално време;
 • Визуализация на данни;
 • Взаимодействие между системите;
 • Приложение на интелигентни сценарии;
 • Способност за бързо вземане на решения;
 • Подкрепа за планиране и развитие;
 • Статистика и отчети.

За експерти и доставчици на услуги

 • Он-лайн наблюдение на картата;
 • Планиране на поддръжката и обслужването;
 • Преглед на технологиите и услугите;
 • Еднократно управление;
 • Системни сигнали и аларми;
 • Незабавни реакции на ситуации;
 • Обратна връзка от жителите.

 Финансиране

Проектът Smart Burgas е финансиран и разработен от Община Бургас.

Нормативна рамка

Проектът Smart Burgas е реализиран в съответствие с изискванията на следните нормативни актове и стратегически документи:

 • Закон за електронното управление;
 • Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
 • Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност;
 • Стратегия за развитие на електронното управление на Република България 2014 - 2020 г.;
 • Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016 - 2020 г.
 • Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE)
 • Закон за достъп до пространствени данни.

Както във всички подобни случаи, тази платформа е отворена за предложения за подобряване на нейното функциониране, връзката към която е ТУК.


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.