Image

Блог публикации

Проекти за битка с климатичните промени

Проекти за битка с климатичните промени

Двама от членовете на клъстера Клуб за управление на знания, иновации и стратегии (КУЗИС) и Фондация Евро-перспективи реализират проекти пряко произтичащи от 2030 Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) на ООН.

И двата проекта са свързани с ролята и положителното въздействие, което може да играе бизнеса, предприемачеството и образованието в битката с климатичните промени и за запазване на биоразнообразието.

През последните 50 години светът се трансформира от взрив на световната търговия, потребление, нарастване на населението и масова урбанизация.

Това се случи на огромна цена за природата и стабилността на екосистемите, които ни поддържат. Климатичните промени водят до сериозни рискове за екосистемите, човешкото здраве и икономиката. Данните от Програмата за околна среда на ООН към 2019 година показват, че през последните 40 години глобалната наличност на природен капитал на човек е намаляла с 40 %, до 60 % е намалението на популацията на дивата природа, докато произведеният капитал се е удвоил, а човешкият капитал се е увеличил с 13 %. Могат ли тези тенденции да се обърнат? Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. цели да осигури полагащото се място на природата в нашия живот в т.ч и бизнес дейността ни. Стратегията е неразделна част от Целите на ООН за устойчиво  развитие.

Кои са двата проекта, които представяме?

Първият проект, в който участва КУЗИС е Collective Innovation to Fight Climate Change, един проект финансиран от Програма Еразъм+, който си е поставил задачата да разработи пакет от инструменти в помощ на предприемачите за да станат те агенти на промяната в своя бизнес по отношение на изменението на климата. Чрез знания и умения за иновативно мислене и прилагане на отворени иновации в правенето на бизнес в областта на зелената икономика те биха имали сериозен принос за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда . Освен към социалните ("зелените") предприемачи, резултатите от този проект са насочени и към менторите и преподавателите по зелено предприемачество, обогатявайки по този начин техния арсенал от знания, добри практики и обучителни техники.

Kакви резултати се очакват по този проект?

  • Платформа за борба с изменението на климата (Climate Change Platform) – създава се дигитален инструмент, който ще измерва въглеродния отпечатък на бизнеса и хората, и ще включва съвети и предложения към предприемачите за подобряване.
  • Climate Change & Sustainable You Handbook - разработва се наръчник, който ще съдържа различни компоненти и знания свързани с изменението на климата и постигането на целите за устойчиво развитие (SDGs), които обучителите на мениджъри и предприемачи могат да избират и да добавят към своето обучение, преподаване и/или наставничество. Начална версия на този наръчник е достъпен ТУК.
  • Innovating for Climate Change & Sustainability Toolkit - един инструмент, предназначен пряко за предприемачите и МСП в помощ на управлението на иновациите, за по-лесно въвеждане на нови идеи, процеси или продукти, свързани с борбата с климатичните промени. По-специално наръчникът ще разглежда ефектите от изменението на климата върху бизнеса и ще препоръчва как той да се адаптира към този процес, как предприятията могат да оказват влияние върху изменението на климата и как да намалят отрицателното въздействие върху околната среда.

Вторият проект, в който участва Евро-перспективи е Biodiversity and Climate Change Community Champions и също е финансиран по Програма Еразъм+. Проектът разработва иновативни средства за продължаващо обучение на тези представители на бизнес общността, които могат да станат лидери ("шампиони") в борбата с промените в климата и биоразнообразието, допринасяйки за постигане на 6 от 17-те цели за устойчиво развитие (SDGs). Проектът цели да предостави на местната общност, социалното предприемачество, бизнеса и доброволците умения и знания да реализират дейности и инициативи като противодействие на промените в климата и биоразнообразието. Възможни са различни модели за обръщане на негативните тенденции, като всички те изискват обединяване усилията на национални и местни власти, производители и потребители. Моделите, които ще бъдат разработени/представени ще бъдат свързани с конкретни цели за устойчиво развитие на ООН (SDGs) и по-точно със следните цели:

  • Устойчиво производство и потребление - Цел 12 (SDG12)
  • Опазване на биоразнообразието и доброто здраве и благополучие - Цел 3 (SDG 3) и Цел 13 (SDG 13)
  • Превръщане на градовете и селищата в приобщаващи, безопасни, адаптивни и устойчиви места за живеене - Цел 11 (SDG 11)
  • Осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за обучение през целия живот за всички - Цел 4 (SDG 4)
  • Опазване, възстановяване и насърчаване на устойчивото използване на сухоземните екосистеми, устойчиво управление на горите, борба с опустяването, спиране и обръщане процеса на деградации на земите и спиране загубата на биологично разнообразие - Цел 15 (SDG 15).

Какво е посланието на нашите колеги от КУЗИС и Евро-перспективи?

Борбата с климатичните промени е не само глобално предизвикателство, но и сериозна възможност за стартиране и развитие на иновативен бизнес. Проектите, за които работим са в помощ на политиките, мерките и дейностите за борба с климатичните промени и запазване на биоразнообразието. От своя страна участието в бизнес проекти в тази област връща парите, създава работни места и изгражда потенциал за иновативно развитие и диверсификация на бизнеса. Както публичните така и частните инвестиции, вложени в битката с климаичните промени и запазване на биоразнообразието не само ще имат висока възвръщаемост, но и ще бъдат отговор на моралния дълг, който ние бизнесът и гражданите имаме към бъдещите поколения.

Agenda_SDG2.jpg


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.