Image

Блог публикации

Новини от Проект Degrebe

Новини от Проект Degrebe

След стартирането на проект Green Skills for Better Employability (DEGREBE), което на практика се случи в началото на 2022 г. вече са налице някои интересни резултати, постигнати от партньорите по проекта. Да припомним, че целта на проектът беше да се разработи иновативен и дигитален образователен пакет за обучаемите от поколение Z и техните обучители.

Първият резултат е визуализиран онлайн разказ, който студентите и младите специалисти да ползват като база за последващ разказ вече от тяхно име и по свой начин, навлизайки в концепцията за зелени и трансверсални умения. Вторият резултат е Наръчник за обучение на обучители, който да им бъде в помощ при прилагане на метода на  игровизация в процеса на преподаване.

Какво постигнаха до този момента партньорите:

  • Беше направено проучване и на негова база анализ на потребностите от такъв дигитален инструмент и игровизация сред обучители и обучавани от няколко сектора (замеделие, бизнес и икономика, наука, информационни техологии и др.) в няколко страни в т.ч. България, Кипър, Чехия, Гърция и Унгария. Резултатите показаха, че важността на зелените умения сред тази целева група се оценява изключително високо. Във всички проучени държави има ясно изразена потребност от учебни програми и материали, насочени към  поощряване на работещите в придобиване и ползване на "зелени знания, нагласи и умения".
  • Бяха подготвени няколко разказа, които да бъдат сценарии за разработване на игри, чрез които да се развиват зелените умения и знания.
  • На тази база беше разработено и тествано съдържание на няколко учебни програми (модули) по избрани области на зелени компетенции като например, устойчивост, дизайн мислене, адаптивност, и др.).
  • След дискусии и продължително обсъждане на структурата на съдържанието в нареднала фаза е подготвяното Ръководство за обучителя. Предстои провеждане на вътрешно и външно тестване на готовите модули.

Интересът и ролята на Клъстер София град на знанието и на някои от неговите членове от този проект е възможността да се даде едно ново направление на въздействие върху най-младото поколение и техните обучители на базата и на вече постигнатите резултати от няколко други проекти, в които клъстерът е участвал или подкрепял, като например, Collective Innovation to Fight Climate ChangeBiodiversity and Climate Change Community Champions, Towards Green Transition Facility (TGTF), Impact Incubator for Nurturing Sustainability (i2Sustain), Go Green, Skills4Cities и други. 

Degrebe_leaflet_снимка_1.jpg

Degrebe_снимка_2.2.png


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image