Image

Блог публикации

Какво ново от проект XD Media

Какво ново от проект XD Media

Преди един месец, водени от University of DEUSTO завършихме един от очакваните резултати по Project XD Media Hub, а именно Competence Self-assessment Tool (Инструмент за самооценка на компетенциите).

Това е въпросник, с който предприемачи и мениджъри, работещи в медийните и творческите индустрии, могат да измерват и оптимизират набора си от умения и знания. Всеки, който има търпението да отговори на този около 15 минутен тест, ще получи количествена оценка на необходимите знания и умения за работа и/или за правене на бизнес в тези индустрии.

Крайната цифра дава синтетичен отговор за нивото на измерваните компетенции, но по-важен е самия процес на самооценка, в който самооценяващите се се запознават с предварително разработен изчерпателен набор от съждения, подпомагащи отговорите, чрез които си правите самооценка в различните области на компетентност.

Резултатите от това упражнение могат впоследствие да послужат като основа за проектиране на персонализиран маршрут или траектория на обучение. Използва се карта на компетентностите, замислена като част от проекта, подготвена чрез синтезиране на ценни прозрения и опит от участвали в проучването професионалисти в сектора. Самият въпросник беше окончателно завършен от екип от University of DEUSTO.

Повече за компетентностната рамка

Рамката представлява цялостна структура, включваща пет отделни области /макро компетенции/, извлечени от Entrecomp и Digicomp, служещи като отправни точки за оценка и развитие на компетенциите по този проект. Рамката Entrecomp, известна със своята уместност в сферата на предприемачеството, и рамката Digicomp, широко призната за своята приложимост в областта на дигиталната компетентност, допринесоха за разработване и усъвършенстване на нашата рамка със своя богат репертоар от рзписани и тествани компетенции. 

Чрез уместно преструктуриране на съществуващите компетенции и интегриране на силните страни и прозренията на Entrecomp и Digicomp, нашата Рамка на компетенциите бе приведена в съответствие с установените и признати стандарти и бе постигнато достатъчно за нашите нужди покритие в различните измерения на медийните и творческите индустрии. По този начин компетенциите бяха приведени в съответствие с уникалните изисквания свързани с тези индустрии.

Да си направим самооценка


Последни новини

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image