Image

Всички новини

КСГЗ ще координира проект по ЕРАЗЪМ+

КСГЗ ще координира проект по ЕРАЗЪМ+

На 2 ноември 2020 г. стартира проект Smart Skills for Smarter Cities (Skills4Cities), в който Клъстер София град на знанието като водеща организация си сътрудничи с 5 партньорски организации от България, Испания, Австрия, Румъния и Гърция.

Проектът се финансира от програма ЕРАЗЪМ+, ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Стратегически партньорства в областта на професионалното образование и обучение.

Проектът Skills4Cities, на който Клъстерът е координатор, ще се реализира в партньорство с МВБУ, IDEC, GAIA, ECQA и ARIES.

Основната цел на проекта е да разработи и тества инструменти за обучение и валидиране на обучение за експерти, персонал и мениджъри на интелигентните градове за техните нововъзникващи роли и квалификации.

Целевата група са тези, които може да станат агенти на промяната в градовете. Те са експерти или членове на градската и регионалната администрация, представители на градската икономическа среда, архитекти, инженери, както и техничесски лица, които работят в областта на планирането и внедряването на интелигентни IoT решения, икономисти, геолози, картографи, юристи, и много други.

Около 60 участници, включително експерти от партньорите по проекта и асоциирани организации, ще бъдат пряко включени в проекта, а други 100 членове на целевите групи ще участват в две заключителни конференции в София и Клуж.

Планираните резултати от проекта са:

Комплект компетентностна рамка за интелигентен град:

  • Карта на компетентностите на интелигентния град;
  • Рамка на референтни компетенции;
  • Учебни програми за ПОО;
  • Ръководство на потребителя;

Инструменти за проверка на компетентностите на интелигентния град:

  • Насоки за валидиране на компетентностите за администрация на интелигентен град;
  • Правила за сертифициране на ролите в интелигентния град.

Продължителността на проекта е 24 месеца, с общ бюджет от 189.982 €.

 

logosbeneficaireserasmusleft bg 0 ...

Този проект е финансиран от програмата ЕРАЗЪМ+ на Европейския съюз, проект № 2020-1-BG01-KA202-079071.
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.


Блог публикации

© 2022 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image