Image

Всички новини

Център за компетенции по управление на иновации и интелигентни градове

Център за компетенции по управление на иновации и интелигентни градове

Клъстер София град на знанието (КСГЗ) и Международното висше бизнес училище, което е един от активните членове на клъстера се споразумяха за създаване на Център за компетенции по управление на иновации и интелигентни градове. Центърът ще се фокусира върху подготовката на човешкият капитал в съответствие с Европейския пакт за компетенции (European Skills Agenda) с акцент към знанията и уменията по управление на иновации и пробивни технологии, необходими за цифровата трансформация и интелигентните градове.

Това ще бъде първия в страната специализиран център за компетенции, който ще надгражда и сертифицира умения, знания и способности, пряко свързани с новите професии, така необходими на градовете на бъдещето.

Инициативата предвижда предлагане на продължаващо и специализирано обучение за разширяване и повишаване на професионалната квалификация и умения за управление на технологии, иновации и проекти за интелигентни градове.

Целевата група е иновационната професионална общност, в която влизат служители и мениджъри, експерти, консултанти, ментори, урбанисти, икономисти, архитекти, инженери, геолози, кар-тографи, юристи, както и техници, които работят в секторите на ИКТ и др., които чрез надграж-дане на квалификацията си с нови компетенции и последващо сертифициране ще претендират за знания и умения в управлението и внедряването на разнообразни по вид и размери проекти за интелигентни градове.

В момента партньорите участват в реализация на проектa Skills4Cities (Еразъм+), който ще бъде първа крачка в изпълнението на тази инициатива. След приключването на проекта центърът ще разполага с необходимите ресурси за подготовка и сертифициране на първите три изцяло нови професии, необходими за градското развитие:

  1. Мениджър по управление на проекти за интелигентни градове;
  2. Експерт развитие и планиране на проекти за интелигентни градове;
  3. Консултант по проекти за интелигентни градове.

Предложеният от партньорите модел, на базата на който ще бъде разработена рамка на компетенциите и ще бъдат описани професионалните роли, включва следните четири групи компетенции:

  1. Трансверсални компетенции, в т.ч. иновативно и креативно мислене, меки и аналитични умения, способности и знания за управление на проекти, и др.
  2. Базови знания и способности по технологиите на интелигентните градове - като изкуствен интелект, облачни изчислени, технологии за анализ на големи бази данни, Интернет на нещата, интелигентни сензори, физически кибер системи, колаборативни роботи, техноло-гии на киберсигурност, блокчейн, добавена и виртуална реалност;
  3. Умения и знания за справяне с предизвикателствата, появяващи се при разработване и внедряване на проекти за интелигентни градове - например, технологични, финансови, заинтересовани страни и конфликти на интереси, социални, управленски, бизнес модели и др.;
  4. Компетенции в основните области за генериране и въвеждане на проекти за интелигентни градове - икономика, човешки капитал, мобилност, околна среда, начин на живот и управление.

В основата на инициативата е най-важния градивен елемент на всеки интелигентен град, а именно „проект за интелигентен град". Тематиката за интелигентните градове, технологиите и добрите практики е застъпена в редица наши публикации в БЛОГА на нашата страница. Дефиницията, характеристиките и предизвикателствата на проектите за интелигентни градове могат да бъдат намерени също в блога и по-точно ТУК.

Клъстер София град на знанието (КСГЗ) е обединение на предприятия от интензивни на знание индустрии, университети, организации за НИРД, свързани по веригата на производство и доставка на технологии, продукти и услуги. Той е инструмент за съвместни действия на бизнеса, образованието и науката с градските и публичните институции за генериране и ефективно използване на знания, ноу-хау и научна инфраструктура в полза на града. Основна цел и политика на клъстера е стимулиране развитието на пазара за интелигентни и пробивни технологии и привличане на таланти, необходими за цифровата трансформация на бизнеса и на градовете.


Блог публикации

© 2024 СОФИЯ - Град на знанието - клъстер.
Image