Blog publications

Seminar on Knowledge Management

Проведен беше работен семинар „Съвременна икономика, управление на знания и развитие на проекта „София град на знанието“. На семинара беше дискутирано следното:  Анализ на индустрията на знанието в София на базата на Стратегията за интелигентна специализация на гр. София; Определяне на приоритетите и обхвата на клъстерната организация;  Проучване и събиране на предложения за възможни потенциални фирми за членове, които отговарят на профила и които не са членове на други клъстери;  Преглед на характеристиките на потенциалните организации и фирми в контекста на веригата на стойността и ИСИС;


Knowledge clusters

Porter's definition of clusters is as follows: "Clusters include a range of linked industries and other entities that are important to competition, including government and other institutions such as universities, standard setting agencies , think tanks, vocational training providers and trade associations ".


Latest news

© 2024 SOFIA - Knowledge City - cluster.